فیلمان Glow in the Dark

این مواد مصرفی مشابه مواد مصرفی ABS یا PLA هستند با این تفاوت که در ساختار شیمیایی آن ها از مواد فلئورسنت استفاده شده است. این مواد در نور محیط بصورت مرئی و معمولی دیده می شوند ولی در مجاورت نور ماورا بنفش بازتابش نوری داشته و می درخشند.

مواد مصرفی پرینتر سه بعدی

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *