کارخانه

تهران، جاده قدیم کرج، احمد آباد، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، مرکز رشد واحد های فناور نانو

تلفن تماس : 66065887-021

۰۹۱۲۲۴۵۹۹۲۷ _ ۰۲۱۴۴۲۱۶۶۱۴

 ایمیل جهت خدمات، فروش و تعمیرات: Top3DPrinter@gmail.com
ارتباط با مدیریت (جهت پیشنهادات و انتقادات) :  shahidi@sharif.edu
تلفن همراه مدیریت : 3830551-0912